O programe

Prihláška

O programe

Prihláška

Public Leadership Academy pomáha rozvíjať mladé profesionálky a profesionálov s potenciálom tvoriť a realizovať zmeny, ktoré povedú k hodnotovo orientovanej, efektívnej a inovatívnej štátnej a verejnej správe na Slovensku.

Program im poskytuje priestor, nástroje a podporu pre:

 • Sebareflexiu, sebapoznanie a definovanie vlastnej unikátnej rozvojovej cesty
 • Reflexiu o nárokoch, hodnotách a etických dilemách spojených s prácou vo verejnom sektore a s verejným líderstvom
 • Praktický rozvoj líderských, manažérskych a implementačných zručností potrebných pre tvorbu pozitívnych zmien
 • Podporu komunity budúcich a súčasných tvorcov zmien

Program je založený na súčasných trendoch vo verejnom leadershipe a tvorbe verejných politík a stavia na osvedčených prístupoch, ktoré dlhodobo využívajú najúspešnejšie krajiny a verejné inštitúcie sveta.

Je navrhnutý tak, aby bolo možné skĺbiť ho s pracovnými a rodinnými povinnosťami účastníkov. Predpokladá znalosť anglického jazyka na úrovni, ktorá umožňuje porozumenie nenáročného textu alebo zvukového materiálu (typicky B1-B2).

Modul 1

Bootcampy

Počas troch 3-dňových bootcampov sa účastníci oboznámia s mindsetmi, metódami a nástrojmi pre úspešné vedenie štátnych a verejných inštitúcií a tvorbu pozitívneho spoločenského dopadu.

Uskutočňujú sa formou praktických cvičení, role plays, prípadových štúdií, simulácií, práce na skupinových zadaniach, diskusií s odborníkmi z praxe.

BOOTCAMP 1:

Leadership a implementácie systémových zmien

Marec 2023

BOOTCAMP 2:

Budovanie a vedenie efektívnych a šťastných tímov

Máj 2023

BOOTCAMP 3:

Design, implementácia a evaluácia efektívnych verejných služieb a politík

September 2023

Modul 2

Leadership semináre

Leadership semináre nadväzujú na Bootcamp 1 a zameriavajú sa na výzvy spojené s leadershipom v prostredí štátnej a verejnej správy.

Semináre prebiehajú vo forme kolektívnych a individuálnych reflexií a zdieľania skúseností pod vedením facilitátorov.

Počas seminárov účastníci definujú zadania, ktoré následne testujú v praxi a reflektujú so spoluúčastníkmi počas nasledujúceho stretnutia.

Modul 3

Toolkit pre changemakerov

Séria workshopov zameraná na zručnosti a mindsety potrebné pre presadzovanie pozitívnych zmien v prostredí štátnej a verejnej správy.

Medzi vybrané témy workshopov patria vyjednávanie, komunikácia s dopadom, nástroje efektívneho rozhodovania, projektový manažment pre verejný sektor, medzi sektorálna spolupráca.

Modul 4

Mentoring

Jedinečný mentoring s poprednými osobnosťami slovenskej štátnej a verejnej správy. Účastníci majú príležitosť konfrontovať výzvy každodennej reality so skúsenosťami a perspektívami lídrov, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o budovanie lepšieho Slovenska.

Mentoring prebieha v malých skupinkách zložených z piatich účastníkov a jedného mentora.

Mentori:

Katarína Kaszasová
Generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

Ctibor Košťál
Riaditeľ Magistrátu mesta Bratislava

Ľudovít Ódor
Viceguvernér Národnej banky Slovenska

Lívia Vašáková
Generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR

Elena Kohútiková
Predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády SR

a ďalší…

Modul 5

Budúcnosť štátnej a
verejnej správy

Exkluzívne diskusie s uznávanými zrahraničnými expertmi a profesionálmi zamerané na súčasné výzvy a budúcnosť verejného sektora a líderstva.

Účastníci majú možnosť inšpirovať sa skúsenosťami zo sveta a reflektovať prax verejného líderstva na Slovensku v globálnom kontexte.

Modul 6

Plán zmien

Počas celého trvania programu účastníci pracujú na individuálnych plánoch na zmenu v nimi vybranej oblasti.
Pri tvorbe plánu postupne uplatňujú poznatky a
zručnosti nadobudnuté v jednotlivých moduloch
programu, za podpory odborníkov a facilitátorov.

Dôležité informácie o programe

Public Leadership Academy je spoločným dielom organizácií LEAF, Nexteria, Teach for Slovakia a Klub úradníkov dobrej vôle.

Osobné stretnutia a aktívna spolupráca účastníkov sú zásadnými prvkami programu. Z tohto dôvodu je aktuálny ročník primárne určený uchádzačom, ktorí pôsobia v inštitúciách štátnej a verejnej správy v Bratislave.

V budúcnosti môže byť program rozšírený do ďalších regiónov Slovenska.

Náklady na program sú financované z príspevkov účastníkov, ich domovských inštitúcií a sponzorov. Zoznam sponzorov môžete nájsť v časti Podporujú nás.

Informácie o cene programu môžete nájsť na úvodnej stránke v časti Najčastejšie otázky.

Do programu je možné sa prihlásiť do 4. decembra 2022 vyplnením online prihlášky. V rámci nej je potrebné:

 1. Vyplniť online formulár pozostávajúci z otázok týkajúcich sa základných osobných informácií a motivácie pre účasť v programe
 2. Priložiť stručný životopis s popisom pracovných skúseností, vzdelania, dobrovoľníckych a iných záujmových aktivít

Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú posudzované.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prihlasovacieho procesu nás neváhajte kontaktovať na info@publicacademy.sk

Áno, nominácie od zamestnávateľa/manažéra sú vítané. Pre zachovanie integrity procesu je potrebné nomináciu zaslať priamo zamestnávateľom/manažérom na adresu info@publicacademy.sk s predmetom správy vo formáte “Nominácia_meno a priezvisko uchádzača”. 

Email by mal obsahovať stručný popis pracovnej náplne nominovaného/nej a dôvodov, pre ktoré ho/ju nominujúci odporúča, vrátane zhodnotenia doposiaľ dosiahnutých výsledkov, líderského potenciálu a integrity. 

Nominácie nie sú povinné. Prihlášky od nominovaných a nenominovaných uchádzačov budú posudzované bez rozdielu.

Program prebieha v slovenčine, s výnimkou komponentu “Budúcnosť štátnej a verejnej správy”, ktorý pozostáva z konverzácií s renomovanými odborníkmi zo zahraničia a vyžaduje základné komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. V prípade potreby môžu byť do materiálov zahrnuté aj texty v anglickom jazyku (napr. podcasty, videá, články). Schopnosť porozumieť textovým/zvukovým materiálom v angličtine na úrovni B1-B2 je výhodou.

Absolventi Public Leadership Academy sa stávajú súčasťou celoživotnej komunity tvorcov pozitívnych zmien v štátnej a verejnej správe. Absolventi budú mať prístup ku špeciálnym rozvojovým aktivitám zameraným na osobný a profesný rast, komunitné stretnutia a vybrané aktivity budúcich vydaní Public Leadership Academy.

Výberový proces pozostáva z dvoch kôl:

 1. Kolo – predvýber na základe prihlášky. Uchádzači budú o výsledkoch informovaní prostredníctvom elektronickej správy na začiatku januára 2023
 2. Kolo – osobný rozhovor. Uskutoční sa v januári-februári 2023 formou osobného rozhovoru so zástupcami Public Leadership Academy a bude pozostávať z otázok týkajúcich sa skúseností a motivácií uchádzača.
 • Excelentnosť v dosahovaných pracovných výsledkoch, dobrovoľníckych a iných záujmových aktivitách
 • Motivácia dlhodobo aktívne prispievať k pozitívnym zmenám v prospech občanov z prostredia štátnej a verejnej správy
 • Integrita, citlivosť na etické dilemy vo výkone verejnej služby
 • Silný záujem o osobný a profesijný rozvoj, pripravenosť venovať 3-5 hodín raz za dva týždne rozvojovým aktivitám programu a zúčastniť sa všetkých troch bootcampov, ktoré sa uskutočnia v marci, máji a septembri 2023 (vždy v dňoch štvrtok-sobota)
 • Pripravenosť byť súčasťou komunity inšpiratívnych changemakerov a aktívne do nej prispievať

Program neuplatňuje pri výbere špecifickú vekovú hranicu. Zameriava sa však na podporu budúcich a začínajúcich manažérov, preto možno očakávať, že bude najužitočnejší pre úradníčky a úradníkov vo veku 25 až 35 rokov, ktorí sa pripravujú na výkon manažérskej funkcie alebo majú 1-3 roky manažérskych skúseností.

V ročníku 2022/2023 bude do programu prijatých maximálne 30 účastníkov.

Detailné informácie o programe vrátane termínov jednotlivých aktivít môžete nájsť tu. Uchádzačom odporúčame zohľadniť termíny pri plánovaní obdobia marec-september 2023.

Účasť na väčšine aktivít PLA je povinná. Aktívne zapojenie sa do aktivít programu je podmienkou pre úspešné ukončenie programu a získanie certifikátu o jeho absolvovaní. Je tiež základným predpokladom osvojenia si nových zručností a plnohodnotného zážitku z tohto jedinečného programu.

Áno, všetci účastníci, ktorí úspešne absolvujú požadovaný počet programových aktivít, obdržia certifikát potvrdzujúci absolvovanie programu a nadobudnuté zručnosti.

Chcem sa prihlásiť

Advisory Board

Zuzana Dzurendová

Generálna riaditeľka
Sekcia štátnej služby a verejnej služby
Úrad vlády SR

Ctibor Košťál, Mgr.

Riaditeľ
Magistrát mesta Bratislava

Michaela Kršková, M.A.

Generálna riaditeľka
Výskumná a inovačná autorita
Úrad vlády SR

Ľudovít Ódor

Viceguvernér
Národná Banka Slovenska

Maroš Paulini

Člen Rady pre štátnu službu

Katarína Staroňová

Docentka
Ústav verejnej politiky
Univerzita Komenského

Lívia Vašáková

Generálna riaditeľka
Sekcia plánu obnovy
Úrad vlády SR

Safia Bagin

Head of People
Vacuumlabs

Daniel Bútora

Poradca ministra školstva