O programe

O programe

Public Leadership Academy ponúka

Public Leadership Academy pomáha rozvíjať mladé profesionálky a profesionálov s potenciálom tvoriť a realizovať zmeny, ktoré povedú k efektívnej a inovatívnej štátnej a verejnej správe na Slovensku.

Program PLA je postavený na súčasných trendoch vo verejnom líderstve a tvorbe verejných politík. Stavia na osvedčených prístupoch, ktoré dlhodobo využívajú úspešnejšie krajiny a verejné inštitúcie sveta.

Je navrhnutý tak, aby bolo možné skĺbiť ho s pracovnými a rodinnými povinnosťami účastníkov. Predpokladá znalosť anglického jazyka na úrovni, ktorá umožňuje porozumenie nenáročného textu alebo zvukového materiálu (typicky B1-B2).

Obsah programu je postavený na rozvoji zručností v 3 kľúčových oblastiach:

1. Líderstvo, osobný rozvoj a riadenie zmien

Porozumenie vlastnému miestu a roli v procese zmeny, a schopnosti viesť iných cez tento proces. Poznanie princípov, nástrojov a nastavení potrebných pre osobný rast.

2. Manažment a rozvoj ľudí

Zručnosti v oblasti efektívneho riadenia tímov, výkonnosti tímu. Nástroje a procesy pre budovanie motivovaných a produktívnych tímov, ktoré majú spoločnú víziu a spoločne dosahujú výsledky.

3. Implementácia zmien

Prednášky, praktické workshopy a diskusie zamerané na zručnosti potrebné pre presadzovanie pozitívnych zmien v prostredí štátnej a verejnej správy. Postupy a metódy pre tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie verejných politík založených na dátach.

Uvedené kľúčové oblasti budú rozvíjané v nasledovných moduloch a formátoch.

Modul 1

Individuálny plán zmeny

Samostatná práca účastníka na jeho/jej vybranú tému podľa predstavenej metodiky. Výsledkom je materiál a záverečná prezentácia, ktorej cieľom je získanie spätnej väzby na realizovateľnosť danej zmeny.

Modul 2

Intenzívne bootcampy

Dva intenzívne bootcampy na témy Leadership a implementácia systémových zmien a Tvorba, implementácia a evaluácia efektívnych verejných služieb a politík.

Modul 3

Semináre a workshopy

Semináre a workshopy sú zamerané na témy Leadership, Change management, Team management a Budovanie odolnosti.

Modul 4

Mentoring

Mentoring s profesionálmi štátnej a verejnej správy, zameraný na výzvy uchádzačov. V malých skupinkách z troch až piatich účastníkov a jedného mentora.

Modul 5

Komunita

Rôzne komunitné aktivity, ktorých cieľom je prepájanie a budovanie silných vzťahov v rámci širšej PLA komunity.

Dôležité informácie o programe

Účastnícky poplatok za celý 8-mesačný program je 880 €. Túto úhradu je možné rozdeliť do mesačných splátok vo výške 110 € / mesiac. Príspevok inštitúcie, ktorá účastníka do programu vysiela, je vo výške 1650 €.

Celkové náklady na účastníka programu prevyšujú poplatky hradené účastníkmi a ich inštitúciami. Zvyšné výdavky pokryjeme z grantov a sponzorských darov jednotlivcov a organizácií, ktorým záleží na lepšom Slovensku.

Veríme, že financie by nemali stáť v ceste rozvoja jednotlivcov a krajiny. Preto uchádzačom, ktorí by inak nemali možnosť zúčastniť sa programu, poskytujeme po zvážení štipendiá až do výšky 50% z celkového účastníckeho poplatku.

V prípade záujmu o štipendium je potrebné v prihláške vyjadriť záujem o finančnú podporu. Počet štipendií je limitovaný. Rozhodnutie o udelení štipendia sa vyhodnocuje na základe individuálnej situácie uchádzača.

Do programu je možné sa prihlásiť do 5. novembra 2023 vyplnením online prihlášky. V rámci nej je potrebné:

 1. Vyplniť online formulár pozostávajúci z otázok týkajúcich sa základných osobných informácií a motivácie pre účasť v programe
 2. Priložiť stručný životopis s popisom pracovných skúseností, vzdelania, dobrovoľníckych a iných záujmových aktivít

Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú posudzované.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prihlasovacieho procesu nás neváhajte kontaktovať na info@publicacademy.sk

Výberový proces pozostáva z dvoch kôl:

Kolo – predvýber na základe prihlášky. Uchádzači budú o výsledkoch informovaní prostredníctvom emailu v januári 2024

Kolo – osobný rozhovor. Uskutoční sa v novembri-decembri 2023 formou osobného rozhovoru so zástupcami Public Leadership Academy a bude pozostávať z otázok týkajúcich sa skúseností a motivácií uchádzača.

Excelentnosť v dosahovaných pracovných výsledkoch, dobrovoľníckych a iných záujmových aktivitách

Motivácia dlhodobo aktívne prispievať k pozitívnym zmenám v prospech občanov z prostredia štátnej a verejnej správy

Integrita, citlivosť na etické dilemy vo výkone verejnej služby

Silný záujem o osobný a profesijný rozvoj, pripravenosť venovať približne 3 hodiny raz za dva týždne rozvojovým aktivitám programu a zúčastniť sa všetkých povinných aktivít

Pripravenosť byť súčasťou komunity PLA a aktívne do nej prispievať

Program neuplatňuje pri výbere špecifickú vekovú hranicu. Zameriava sa však na podporu úradníčok a úradníkov, ktorí sa pripravujú na výkon manažérskej funkcie, majú 1-3 roky manažérskych skúseností, alebo sú expertmi na nejakú oblasť.

Program trvá 8 mesiacov od marca do októbra, pričom vyžaduje 3 hodinovú účasť 1x za 2 týždne. Detailné informácie o programe vrátane termínov jednotlivých aktivít môžete nájsť na stránke vyššie.

Účasť na väčšine aktivít PLA je povinná. Aktívne zapojenie sa do aktivít programu je podmienkou pre úspešné ukončenie programu a získanie certifikátu o jeho absolvovaní.

Áno, všetci účastníci, ktorí úspešne absolvujú požadovaný počet programových aktivít, obdržia certifikát potvrdzujúci absolvovanie programu a nadobudnuté zručnosti.

Žiaľ, nie je to možné. Väčšina aktivít prebieha prostredníctvom osobných stretnutí v Bratislave.

Program prebieha v slovenčine, s výnimkou komponentu “Budúcnosť štátnej a verejnej správy”, ktorý pozostáva z konverzácií s renomovanými odborníkmi zo zahraničia a vyžaduje základné komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. V prípade potreby môžu byť do materiálov zahrnuté aj texty v anglickom jazyku (napr. podcasty, videá, články). Schopnosť porozumieť textovým/zvukovým materiálom v angličtine na úrovni B1-B2 je výhodou.

Absolventi Public Leadership Academy sa stávajú súčasťou PLA alumni komunity. Budú mať prístup k špeciálnym rozvojovým aktivitám zameraným na osobný a profesný rast, komunitné stretnutia a vybrané aktivity budúcich vydaní Public Leadership Academy.

Áno, avšak treba brať na vedomie, že program PLA prebieha osobne v Bratislave. Stretnutia a aktívna spolupráca účastníkov sú dôležitými prvkami programu.

V budúcnosti plánujeme program rozšíriť do ďalších regiónov Slovenska.

Áno, nominácie od zamestnávateľa/manažéra sú vítané. Pre zachovanie integrity procesu je potrebné nomináciu zaslať priamo zamestnávateľom/manažérom na adresu info@publicacademy.sk s predmetom správy vo formáte “Nominácia_meno a priezvisko uchádzača”.

Email by mal obsahovať stručný popis pracovnej náplne nominovaného/nej a dôvodov, pre ktoré ho/ju nominujúci odporúča, vrátane zhodnotenia doposiaľ dosiahnutých výsledkov, líderského potenciálu a integrity.

Nominácie nie sú povinné. Prihlášky od nominovaných a nenominovaných uchádzačov budú posudzované bez rozdielu.

Program vznikol s cieľom vytvoriť bezpečné a inšpiratívne prostredie, v ktorom budúci a začínajúci manažéri, ako aj experti štátnych a verejných inštitúcií môžu rozvíjať svoje líderské, manažérske a implementačné zručnosti.

Budujeme komunitu profesionálov, ktorých cieľom je zlepšovať kvalitu života na Slovensku.

Do jeho tvorby sa zapojilo množstvo skúsených lídrov, odborníkov a podporovateľov z verejného, súkromného aj neziskového sektora, zo Slovenska aj zo zahraničia.

Public Leadership Academy je spoločným dielom organizácií LEAF, Nexteria, Teach for Slovakia a Klub úradníkov dobrej vôle.

Čo získate účasťou v programe PLA

Pre účastníkov

 • 1
  Praktický rozvoj líderských, manažérskych a implementačných zručností potrebných pre tvorbu pozitívnych zmien
 • 2
  Priestor na sebapoznanie a osobný rast v bezpečnom prostredí
 • 3
  Zdieľanie skúseností a poznatkov s kolegami naprieč verejnými inštitúciami, tvorcami zmien, poprednými zahraničnými odborníkmi
 • 4
  Vedomosť o moderných trendov v oblasti verejného líderstva, verejnej správy a implementácie reforiem
 • 5
  Inšpiratívnu a podporujúcu komunitu profesionálov a odborníkov so štátnej a verejnej správy

Pre inštitúcie

 • 1
  Rozvoj pracovníkov v oblastiach verejného líderstva, manažmentu a implementácie verejných politík
 • 2
  Posilňovanie kapacity pre tvorbu a realizáciu efektívnych verejných politík a implementáciu reforiem
 • 3
  Výhody z výmeny odborných znalostí a skúseností medzi inštitúciami verejného, súkromného a akademického sektora
 • 4
  Posilnenie schopnosti inovovať interné postupy a procesy a tvoriť produktívne pracovné prostredie pre zamestnancov
 • 5
  Zvýšenie atraktivity inštitúcie pre kandidátov z verejnej aj súkromnej sféry a podpora zotrvania talentu vo verejnej správe

Advisory Board

Zuzana Dzurendová

Generálna riaditeľka
Sekcia štátnej služby a verejnej služby
Úrad vlády SR

Ctibor Košťál, Mgr.

Riaditeľ
Magistrát mesta Bratislava

Michaela Kršková, M.A.

Generálna riaditeľka
Výskumná a inovačná autorita
Úrad vlády SR

Maroš Paulini

Člen Rady pre štátnu službu

Katarína Staroňová

Docentka
Ústav verejnej politiky
Univerzita Komenského

Safia Bagin

Head of People
Innovatrics

Ako sa zapojiť do programu

 • Uzávierka prihlášok
  december 2023
 • 1. kolo výberu
  január 2024
 • 2. kolo výberu
  január-február 2024
 • Začiatok programu
  marec 2024
plaAsset 3done12341. kolo výberu
november - december
2023
Začiatok programu
marec 2024
2. kolo výberu
január 2024
Uzávierka prihlášok
5. november 2023